RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC SI AL REGULAMENTULUI DE URBANISM LOCAL AL COMUNEI ION ROATA

In conformitate cu art.35 din Legea 350/2001 privind amenjarea teritoriului si urbanismul, Ordinul 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 305/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism, a HCL nr. 08/30.04.2014 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, in vederea aprobarii documentatiei de urbanism: PUG si RLU comuna Ion Roata, prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost parcurse  etapele legale de informare si consultare de catre autoritatea publica locala, in scopul fundamentarii deciziei Consiliului Local Ion Roata, structura de specialitate ce asigura elaborarea Raportului de informare si consultare a publicului referitor la opiniile colectate, raspunsurile date si argumentarea lor.

S-a intocmit prezentul raport privind informarea si consultarea publicului in cadrul etapelor procedurii de reactualizare si avizare pentru obiectivul: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI RLU COMUNA ION ROATA, JUD. IALOMITA

Informarea si consultarea publicului s-a desfasurat astfel:

Persoanele si institutiile implicate in acest proiect au fost urmatoarele:

-Persoana numita responsabila cu informarea si consultarea publicului asa cum este prezentata in HCL nr.8/2014, art.7(1), este inspectorul de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Ion Roata, dl ing. Oprea Stelian;

-Beneficiarul investitiei: Comuna Ion Roata, sos. Bucuresti-Constanta,nr.50, localitatea Ion Roata, jud. Ialomita-reprezentata prin dl Ghita Mihai in calitatea de primar;

-Proiectant:S.C. XLINE  ATELIER  DE ARHITECTURA SRL-Bucuresti, Sector 6, str. Aleea Ariesul Mare, nr.3B-reprezentata prin dl arh. Datcu Dobrin Laurentiu;

Autoritatea administratiei publice locale a desemnat spatiul permanent de desfasurare a procesului de informare si consultare a publicului, ca fiind Sala de sedinte  a Consiliului Local Ion Roata din sediul Primariei Ion Roata.

Autoritatea publica locala COMUNA ION ROATA, a intocmit calendarul de informare si consultare a publicului in privinta intocmirii PUG si RLU al com. Ion Roata,  in cuprinsul caruia a fost prevazuta parcurgerea etapelor din Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului cu nr. 8 din 30.04.2014 si respectiv a Ordinului nr. 2701/2010, dupa cum urmeaza:

Etapa 1. Implicarea publicului in etapa pregatitoare-anuntarea intentiei de elaborare a PUG

Detaliile privind tehnicile si metodele utilizate pentru a informa si consulta publicul:

– A fost intocmit Anuntul de intentie -privind reactualizarea PUG si RLU al Comunei Ion Roata cu nr. 1608 din 12.07.20117 a fost publicat la avizier si pe site-ul Primariei;

-Publicul a fost invitat sa transmita observatii si propuneri in perioada 14.092017-09.10.2017 prin anuntul cu nr. 2001/14.09.2017 la avizierul Primarie si pe site-ul primariei: www.primariaionroata.ro , prin orice mijloace : scrisori la registratura, prin e-mail: primaria_ionroata@yahoo.com

– Raspunsul la observatiile transmise: nu este cazul;

– Nu au fost depuse observatii si propuneri privind intentia de elaborarea a PUG.

Etapa 2. – Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor, in cadrul careia persoanele interesate puteau consulta documentatia si transmite observatii cu privire la documentele si propunerile preliminare reactualizare P.U.G si R.L.U.

S-a desfasurat in perioada 27.04.2018-09.07.2018. In cadrul acestei etape informarea si consultarea s-a facut prin urmataroarele modalitati:

2.1. Anuntul cu nr. 785/27.04.2018 privind implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare privind reactualizarea PUG -anunt publicat la avizierul sediului Primariei Ion Roata, ziarul local Gazeta de Urziceni si pe site-ul oficial http://www.primariaionroata.ro– dand posibiltatea celor interesati de a consulta si transmite observatii cu privire la documentele si propunerile P.U.G. Aferent informatiilor privind proiectul ce urmeaza a fi dezvoltat, in cuprinsul anuntului au fost prevazute posibilitatea, modul, perioada, locul si programul in care se pot consulta documentele si se pot transmite observatii la sediul Primariei Ion Roata, toate acestea urmand a se face in termenul de maximum 25 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de consultare, respectiv perioada 27.04.2018-21.05.2018.Nu au fost depuse observatii, propuneri sau sugestii.

2.2 Anuntul cu nr. 1020/23.05.2018 privind implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare privind reactualizarea PUG -anunt publicat la avizierul sediului Primariei Ion Roata, ziarul local Gazeta de Urziceni si pe site-ul oficial http://www.primariaionroata.ro– dand posibiltatea celor interesati de a consulta si transmite observatii cu privire la documentele si propunerile P.U.G. Aferent informatiilor privind proiectul ce urmeaza a fi dezvoltat, in cuprinsul anuntului au fost prevazute posibilitatea, modul, perioada, locul si programul in care se pot consulta documentele si se pot transmite observatii la sediul Primariei Ion Roata, toate acestea urmand a se face in termenul de maximum 25 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de consultare, respectiv perioada 23.05.2018-21.06.2018. Nu au fost depuse observatii, propuneri sau sugestii. Toate acestea s-au consemnat in PV cu nr. 1244/09.07.2018.

Un rezumat al problemelor, observatiilor si propunerilor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si conslutare este urmatorul:

       1.Modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public;

-Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve.

  1. Problemele, observatiile rezerve pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru;

-Nu este cazul.

  1. Orice informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor;

-Nu au fost inregistrate.

Etapa 3. Etapa de elaborare a propunerilor PUG

Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevderilor art. 6 din Ordinul 2701/2010, respective conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionalain administratia publica si a Legii 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost obtinute avizele respectiv acodurile urmatoarelor institutii: aviz ANIF, aviz Telekom, aviz ENEL, aviz DSP, aviz MAPN, aviz Ministerul Afacerilor Interne, aviz Serviciul Roman de Informatii, OCPI Ialomita, Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Ialomita, avizul Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, aviz ISU “Barbu Catargiu”-Ialomita, RN a Padurilor Romsilva.

In urma obtinerii acestor avize si acorduri enumerate mai sus, prin sedinta anuntata prin anuntul cu nr. 1973/19.11.2018 privind emiterea avizului de mediu de catre APM Ialomita, acesta s-a concretizat cu nr. 7/12.12.2018.

Etapa 4. Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.G.                                                              

Plansa de reglementari urbanistice si regulamentul local reprezinta informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie in urma solicitarilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local al comunei Ion Roata, privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. Publicarea lui, fundamenteaza decizia Consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism la care se refera.

In vederea fundamentarii tehnice a Raportului, autoritatile publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

Prezentului Raport de informare si consultare a publicului se ataseaza toate anunturile privind consultarea publicului, atat cele afisate, cat si cele difuzate si publicate in ziar si pe situl Primariei Ion Roata cu procesele verbale aferente.

De asemenea, prezentul Raport de informare si consultare a publicului se va publica pe pagina proprie de internet  www.primariaionroata.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *