Comunicat de presa -26 iunie 2020

LANSAREA PROIECTULUI

”Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocra-ției pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice”

Cod SIPOCA 803 -Cod MySMIS 2014:136346    

MunicipiulUrziceni, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscal 436942, cu sediul în municipiul Urziceni, str.Calea București nr.104, reprezentată legal de domnul Constantin Sava având funcția de primar, in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului cu finanțare europeană ”Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocra-ției pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice” Cod SIPOCA 803,Cod MySMIS 2014:136346     

Pentru informații vă puteți adresa echipei de management din cadrul UAT Municipiul Urziceni.

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de:2.935.832,92 lei,(doua milioane noua sute treizeci si cinci mii opt sute treizeci si doi lei, nouazeci si doi bani), din care:

  1. a) Valoarea eligibilă este de 2.935.832,92 lei;
  2. b) Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0,00 lei (zero lei)

Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului 2.935.832,92 lei – din care: Valoarea eligibilă  a proiectului – 2.935.832,92 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă– 2.877.116,26 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 2.495.457,98 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national –381.658,28 lei; Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului– 58.716,66 lei;

Valoarea neeligibilă a Proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia – 0,00 lei.

AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 2.877.116,26lei, echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Urziceni prin continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate, aferente competentelor partajate ale administratiei publice locale.

Obiective specifice:

OS1: Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetateni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor din perspectiva front-office, dar si back-office prin introducerea unor solutii aplicative noi si integrarea cu cele existente, în scopul digitalizarii fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetatenilor si asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Urziceni din domeniul urbanismului, asistentei sociale si sigurantei si ordinii publice.

OS2: Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul Municipiului Urziceni, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunostintelor dobândite pentru 30 persoane din cadrul grupului tinta, in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Grupul ţinta al proiectului este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se aşteaptă un efect ca urmare a intervenţiei):

– personal din autorităţile si instituţiile publice locale (personal de conducere si de execuţie):

– 0 de persoane din cadrul Primariei

– 61 de persoane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala;

– aleşi locali (consilieri locali, primari, viceprimari) – 17  persoane, după cum urmează:

-Consilieri locali-16

-Primarul -1

Durata implementarii proiectului:  Proiectul se desfasoara pe o perioada de 18 lun i(28.04.2020 – 28.10.2021)

Prin implementarea proiectului se anticipeaza urmatoarele rezultate:

1.Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate – Rezultat proiect 1. Sistem informatics extins ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituţiei, reducând timpul de livrare al serviciilor şi asigura accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate de Municipiul Urziceni din domeniul urbanismului, asistenţei sociale şi siguranţei şi ordinii publice.

2.Rezultat program 5. Cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, in vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2. 30 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite in ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate şi vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatics integrat, care va realize instruirea prin personalul (formatori) sau specializat

Persoana de contract: Vasile Mihai, manager proiect, telefon 0243/254975, int.11, Mobil:-, fax 0243/254975, e-mail: primaria@primaria-urziceni.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *