ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR PUBLIC – PRIMĂRIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea  pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de  conducere vacantă de administrator public studii (S)  pe durata de mandat a primarului, cu posibilitatea de prelungire a contractului prin dispoziţia primarului.

Condiţii specifice de participare la concurs :

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 3 ani;

– vechime in administraţia publică – minimum  2 ani;

– studii superioare de lungă durată economice, juridice sau tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– studii de masterat sau postuniversitare in domeniul managementului, administrarea afacerilor, administraţie publică locală;
– cunoştinţe de operare /programare pe calculator ( necesitate şi nivel) :nivel mediu;

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

-capacitatea de a înţelege comportamentul uman;

-capacitatea de a evita şi rezolva stările conflictuale;

-abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţii neprevăzute;

Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)

– capacitatea de a lua decizii;

– capacitata de a conduce şi motiva oamenii;

– capacitatea de analiză şi sinteză;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul  Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12, din str. Calea Bucureşti, nr.104, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial Partea a III –a, conform art. 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
  3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
  4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberată de medicul de familie;
  5. e) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  6. f) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de administrator public;
  8. h) nu a desfaşurat activităţi de poliţie politică, nu a semnat angajament sau note informative către fosta securitate.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Urziceni din str. Calea Bucureşti nr.104, jud.Ialomiţa, în  sala de şedinţă a Consiliului Local,  et.1.

Concursul se va organiza conform calendarului:

– proba scrisă  în data de 10.12.2020, ora 12,00.

– proba interviu se va desfăşura într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Urziceni.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G nr. 1.027/2014.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia  se afişează la avizierul Primăriei Mun. Urziceni şi pe site-ul instituţiei  :http://www .primaria-urziceni.ro.

Locul concursului : sediul Primăriei Municipiului Urziceni, str. Calea Bucureşti nr.104, în  sala de şedinţă a Consiliului Local,  et.1. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14 ( compartiment Resurse Umane).

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *