Anunț public privind organizarea unui concurs – Primăria Ion Roată

Primăria Comunei Ion Roată, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție – temporar vacantă -de referent, clasa III, grad profesional asistent (Compartimentul de asistență socială-Aparatul de specialitate al primarului) – Id Post 238193.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 23.02.2021, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Ion Roată, judetul Ialomița.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs – 08.02.-15.02.2021.

Data, ora și locul desfășurarii interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;

Condiții generale de participare pentru postul de referent, clasa III, grad profesional asistent sunt:

-are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;

-cunoaște limba româna, scris și vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exercițiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicate eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnat/ă definitiv pentru savârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice sunt:

a)-studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;

b)-vechimea minimă în specialitatea studiilor de un an.

Bibliografia :

1.Constitutia Romaniei, republicată.

2.Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată.

3.Hotărârea de Guvern nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

4.Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

5.Ordonanța de Urgență nr.148 din 03 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, actualizată.

6.H.G.nr.1025/09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului cu modificările și completările ulterioare.

7..Legea 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, republicată.

8..Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

9.Hotărârea nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

10.Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale.

11.O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor. 12.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si II ale parții a VI-a.

13.Ordonanta de Urgență nr.137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

14.Legea nr.202/2002 privind egalitatea în șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să

ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

-curriculum vitae;

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Ion Roată, județul Ialomița, str. Sos.București-Constanța, nr.50.

Persoana de contact: Iordache Darius având funcția, publică de secretar general,tel/fax 0243269300, e-mail primaria_ionroata@yahoo.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *