CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU FERMIERII CARE BENEFICIAZA DE PLATILE DIRECTE

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, A.P.I.A. Centrul Judeţean Ialomita reaminteşte celor interesaţi principalele condiţii de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a beneficia de platile directe in agricultura:

-să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de A.P.I.A.;

-să depună cerere unică de plată în termen;

-să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale; pentru culturile de legume cultivate în sere şi solare, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha;

-să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic;

-să declare, la depunerea cererii unice de plată, datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice A.P.I.A. despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

-in cazul solicitanţilor persoane juridice, să notifice A.P.I.A. în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;

-sa comunice în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la A.P.I.A orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare, survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii;

-să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;

-să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

-să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafeţele şi animalele din exploataţie să facă obiectul controalelor administrative încrucişate cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;

-să respecte pe întreaga exploataţie normele de ecocondiţionalitate prevăzute in anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;

-să prezinte, la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor; aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea datei depunerii cererii unice de plată şi să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;

-să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către A.P.I.A., în termenele stabilite de aceasta;

-să permită efectuarea controalelor de către A.P.I.A. sau de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

-să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;

-să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze fără echivoc parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către A.P.I.A., care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate şi să utilizeze datele cadastrale disponibile; începând cu anul 2018, identificarea şi delimitarea tuturor parcelelor agricole se fac obligatoriu pe baza datelor cadastrale.

Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe ce nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă în cadrul exploataţiei sale, este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor O.U.G. nr.44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderi familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la O.N.R.C., se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din O.U.G. nr.44/2008.

Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se înregistrează la O.N.R.C. trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii:

-cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

-veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *