Consiliul local a aprobat Strategia Locala privind  dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului de Salubrizare si de Gestionare a Deseurilor la nivelul Municipiului Urziceni

Strategia locală privind gestionarea deșeurilor, aprobată de consilieri cu unanimitate de voturi, are drept scop,  pe de o parte, alinierea municipiului Urziceni la cerințele legale privind gestionarea  deșeurilor, iar pe de altă parte realizarea unei infrastructuri tehnico edilitare, care, împreună cu mijloacele de colectare și transport să formeze sistemul public de salubrizare și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu. Se stabilește totodată și cadrul necesar pentru implementarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor. Deșeurile la cere face referire prezenta strategie sunt deșeuri periculoase sau nepericuloase, respectiv deșeuri menajere, rezultate din comerț sau de la alte instituții, la care se adugă alte fluxuri speciale de deșeuri, cum ar fi: ambalajele, deșeurile rezultate din construcții și demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate și deșeuri rezultate din echipamente electrice și electronice.

În ceea ce privește impactul direct asupra populației, strategia urmărește construirea unui depozit de deșeuri ecologice la nivel regional, dar și îmbunătățirea infrastructurii proprii în vederea gestionării integrate a deșeurilor care să asigure un nivel corespunzător de protecție a mediului. În același timp se vor face schimbări în obiceiurile de colectare a deșeurilor la nivelul fiecărei gospodării prin implicarea populației în procesul de colectare, sortare, valorificare și eliminare a deșeurilor. Se va merge pe precolectarea diferențiată și pe activități de reciclare. Se propune inclusiv adoptarea unui sistem subteran de colectare. Legat de acest aspect, un sistem de colectare selectivă a deșeurilor a fost implementat încă din 2012. În 2017, colectarea selectivă a deșeurilor se realiza în 22 de puncte. Sunt 107 containere pentru deșeuri reziduale, 22 pentru hârtie , 22 pentru plastic și metal și 19 pentru sticlă. Acestea se găsesc în zona blocurilor. Pentru cei care locuiesc la case colectarea selectivă se face de două ori pe săptămână, direct la beneficiar. În anul 2017 au fost colectate prin acest sistem aproximativ 40 de tone de hârtie și carton și 11 tone de deșeuri de mase plastice.

O componentă importantă a strategiei va fi aceea de educare a populației. Aceasta se va face prin informarea și implicarea activă a cetățenilor în ceea ce privește colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor. Vor fi făcute consultări publiice și se va colabora îndeaproape cu unitățile de învățământ.Cetățeniii vor fi informați asupra costurilor de colectare, tratare și depozitare a deșeurilor, asupra cantităților și investițiilor ce se vor face. Potrivit legii, autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la  dezvoltarea  și funcționarea  pe  termen  mediu  și  lung  a  serviciului  de salubrizare, ținând  seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.

Strategia adoptată de consilieri va urmări anumite obiective precum: îmbunătațirea condițiilor de viață ale populației, susținerea dezvoltării economico-sociale, promovarea calitații și eficienței serviciului de salubrizare, stimularea mecanismelor economiei de piață, dezvoltarea durabilă a serviciului și gestionarea acestuia pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

Se va urmări, totodată, promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare pe  baza unui mecanism eficient de planificare  multianuala  a investițiilor, protecția .și  conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației, consu!tarea  cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu, adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor  de delegare a gestiunii acestuia; informarea periodică a utilizatorilor  asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum   și asupra necesității instituirii unor taxe speciale, respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților; și respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute  în planurile  de gestionare a deșeurilor la nivel național sau județean. Strategia locală de gestionare a deșeurilor a fost elaborată pentru perioada 2018-2020.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *