ANUNT PUBLIC PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT  ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ  „CONSTANTIN ȚOIU” URZICENI

Primăria municipiului Urziceni organizează, la sediul său din Calea București, nr. 104, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului­ cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca municipală „Constantin Țoiu” din Urziceni, judetul Ialomița.

Condiții de participare:

a) are cetățenia româna sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

c) întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției: științe umaniste și arte (filologie, filosofie, istorie, studii culturale), știinte sociale (știinte juridice, știinte ale comunicării – jurnalism, sociologie);

d) are experiență în  specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani ;

e) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani ;

f) nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ;

Calendarul concursului:

a) 03.01. 2019, aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare  la  concursul  de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;  bibliografiei;  informațiilor (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului)

b) 30.01.2019, data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;

c) 31.01.2019, selecția dosarelor;

d) 01.02-14.02.2019, – ETAPA I – analiza proiectelor de management ;

e) 15.02.2019, aducerea la cunoștinta a notei obținute;

f) 18. 02.2019, – ETAPA II – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului ;

g) 19.02.2019 – aducerea la cunoștinta candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului  și afișarea acestuia.

h) 20.02. – 22.02.2019, depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea  și desfășurarea concursului, la Comisia de soluționare a contestațiilor.

i) 23.02. – 26.02. 2019 – soluționarea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestațiilor.

j) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, prin grija autorității, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun, la sediul Primariei municipiului Urziceni, Calea București, nr. l 04, pana la data de 30.01.2019 – ora 16:30, la Camera 12, Compartiment  Secretariat,  Relații  publice  și Registratură.

Dosarul de concurs trebuie să conțină :

a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil  și adresa de e-mail, conform modelului  anexat;

b) copie după actul de identitate;

c) curriculum vitae, model comun european;

d) întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției: stiinte umaniste și arte (filologie, filosofie, istorie, studii culturale), știinte sociale (știinte juridice, științe ale comunicării – jurnalism, sociologie);

e) adeverința care să ateste starea de săăatate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetățenie româna sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetațenie;

g) copia carnetului de munca și, după caz, o adeverința care sa ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011, vechimea se probează cu adeverința eliberată de angajator), conform modelului anexat;

h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani, conform modelului anexat;

i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul 2 lit. a) – c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, conform modelului anexat;

j) proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind  managementul  instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, făra a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (făra a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe  suportul tip CD/DVD sau în proprietățile fișierului electronic).

Proiectul este limitat la un numar de 40 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spațierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de baza și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limba străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse umane, salarizare (telefon/fax: 0243/254975, int.14) din cadrul Primăriei municipiului Urziceni (luni-joi între orele 8:00-16:30; vineri între orele 8:00-14:00).

BIBLIOGRAFIE :

 • Legea 334/2002 privind bibliotecile , republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Legea 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
 • Hotărârea Guvernului 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice ;
 • Legea 53/2003 -Codul Muncii , republicată, cu modificarile  și completările  ulterioare;
 • Legea-cadru nr.  153/2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu modificările ulterioare ;
 • Ordonanța Guvernului 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului    1 19/1999 privind  controlul  intern  și  controlul  financiar  preventiv , republicată, cu modificările   și completările ulterioare;
 • Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările   și completările ulterioare .

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *