Anunț licitație Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 20.02.2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire, a doua spatii medicale situate în cadrul Policlinicii Urziceni, str.Republicii, nr. 11, LOT 13, camerele1,2,3 si 4, cu o suprafață de 28,77 mp si LOT 26, camerele 1,2,3,4 si5, cu o suprafata de 44,31 m.p., aflate în  proprietate privata a Municipiului Urziceni și în administrarea Consiliului Local al municipiului Urziceni.

            Documentele necesare participării la licitaţia publica  cu strigare sunt:

        A. pentru persoane juridice:

   – copii de pe Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe Actul Constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală, documentele Cabinetului medical Individual (dupa caz) din care sa rezulte ca autorizati sa desfasoare activitati medicale;

    – dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F – Direcţia Generală a Finanţelor Publice, ambele in original;

    – declaraţia reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

    – acte doveditoare,  respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie ;

    – procură pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie;

    – cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1).

    B. pentru persoane fizice:

  – copie de pe actul de identitate;

  – copie de pe autorizaţia de libera practica eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

  – dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale şi A.N.A.F-Direcţia Generală a Finanţelor Publice, ambele in original ;

    -acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie ;

    -procură legalizată de la Notar public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari;

   – declaraţie din care să rezulte că persoana fizica nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

   -cerere tip de participare la licitatie (formularul nr. 1).

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni, la adresa www.primaria-urziceni.ro,  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni, compartiment ADPP .

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 20.02.2019 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul plicului imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data 19.02.2019, ora 16.30. Garanția de participare este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participle la licitație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *